วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550

การดูแลสุขภาพจิต

การดูแลสุขภาพจิต
อย่าหัดเป็นคนช่างคิด มีอะไรก็คิดมากไปหมดแล้วหมกมุ่นเกินเหตุอย่างนี้จะนำไปสู่ความเครียดเปล่า ๆ ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากความทุกข์ และสุขภาพจิตเสียแก่เร็ว แต่ไม่ใช่ทำอะไรโดยไม่คิดนะ คนละอย่าง
ไม่ตั้งความหวังไว้สูง ๆ ควรตั้งความหวังไว้แต่ไม่ใช่จริงจังนัก
มองโลกในแง่ดีเสมอ มองในสิ่งดี ของคนอื่นมาก ๆ จะทำให้ชีวิตสดใส
หัวเราะบ่อย ๆ คุยตลก ดูตลก หาการ์ตูนขำขันอ่านบ้าง ทำอะไรก็ได้ ที่มันทำให้หัวเราะ การหัวเราะช่วยบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าช่วยให้แก่ช้า สดใส บางคนเข้าใจผิด
ว่าหัวเราะทำให้เกิดรอยย่นตรงนั้นตรงนี้ ยิ้มกว้างก็กลัวย่น ทุกวันนี้คนหัวเราะ
ง่ายจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะสภาพแวดล้อมไม่ดีมีมากขึ้น
ฝึกนั่งสมาธิ หมายถึงนั่งทำใจให้ว่างเปล่า เพื่อเป็นการช่วยเสริมสุขภาพจิตและผ่อนคลาย

องค์ประกอบของโปสเตอร์

องค์ประกอบของโปสเตอร์
1. รูปภาพ
2. ตัวอักษร
- ตัวหัวเรื่อง
- ตัวอักษรเนื้อหา
มิติของสี โทนร้อน 1. สีแดง, ส้ม, เหลือง 2. น้ำตาล, แดง, ส้ม 3. ดำ,น้ำตาล,แดง
โทนเย็น 1. สีเขียวแก่, สีเขียวอ่อน, สีเหลือง 2.สีน้ำเงิน, สีเขียวแก่ ,สีเขียวอ่อน
3.สีดำ, สีน้ำเงิน, สีเขียวแก่
tint สีฟ้า กับ ชมพู ผสมกันได้
ชุดสีพิเศษ สีน้ำเงิน สีม่วง สีแดง
ภาพโปสเตอร์ หรือภาพโฆษณา เป็นสื่อกราฟฟิกชนิดหนี่งที่ทำให้เกิดการเร้าอารมณ์

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีการศึกษา...............................


การศึกษา
การศึกษา คือ กระบวนการที่ทำให้มนุษย์เป็นผู้เจริญทั้งสติปัญญาและร่างกายทำให้เกิดการพัฒนาตลอดชีวิต
พุทธปรัชญา ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการศึกษา 3 ขั้น คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยการเกิดปัญญานั้น ก็มาจากการมีสมาธิ การที่จะเกิดสมาธิได้ ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน ดังนั้น มนุษย์ควร มีศีล เมื่อมีศีล ก็เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิ ก็ย่อมเกิดปัญญา
การศึกษา คือการสร้างสมและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อการแก้ปัญหาและยังให้เกิดความเจริญ การศึกษามีความจำเป็นที่ต่อเนื่อง และต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการศึกษาอยู่เสมอ การศึกษามีความหมายกว้างขวางไกลและลึกกว่าการเรียนหนังสือ และการไปโรงเรียน การศึกษาก่อให้เกิดความเจริญทางพุทธิปัญญา จิตใจ สังคม และพลานามัย การศึกษามิใช่การเรียนรู้วิชา แต่เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ความคิด นอกจากนี้การศึกษาเป็นการโน้มนำให้บุคคลเกิดความประจักษ์ใจ และพัฒนาความสามารถของตนให้รู้ว่าตนทำอะไรได้ มากกว่าการฝึกฝนเฉพาะอย่าง (เอกวิทย์ ณ ถลาง)
การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Technology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ
Tech = Art ในภาษาอังกฤษ Logos = A study of
ดังนั้น คำว่า เทคโนโลยี จึงหมายถึง A study of art ซึ่งได้มีผู้แปลความหมาย สรุป ได้ว่าเทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำไปใช้ในสาขาต่าง ๆ กัน และเรียกชื่อไปตามสาขาที่ใช้ เช่น
- เทคโนโลยีการเกษตร : การคิดค้นวิธีการเครื่องมือ ปัจจัยในการผลิต ทางการเกษตร
- เทคโนโลยีการคมนาคมขนส่ง : การคิดค้นเกี่ยวกับยานพาหนะ การเดินทาง การขนส่ง
- เทคโนโลยีการแพทย์ : การคิดค้นการตรวจรักษาโรค การผลิตยา และเครื่องมือทางการแพทย์
- เทคโนโลยีชีวิตประจำวัน : การประดิษฐ์เสื้อผ้า เครื่องใช้ในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
- เทคโนโลยีการสงคราม : อาวุธนิวเคลียร์
- เทคโนโลยีการสื่อสาร : การเก็บรวบรวมการค้นหา การส่งข้อมูลทั้ง ทางโทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ คอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีการศึกษา : วิธีการให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการวิธีการให้ การศึกษาสื่อการศึกษา และครุภัณฑ์ทางการ ศึกษา

สรุปเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา ก็คือ ศาสตร์ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา การพัฒนา และการประยุกต์วัสดุ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยี เป็นวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและทางปฏิบัติ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เฉพาะทางเช่นการแพทย์ การกีฬา การสงคราม การศึกษา เป็นต้น
1. เทคโนโลยีการศึกษา เป็นกระบวนการที่พัฒนาระบบ และวิธีการตลอดจนการนำเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้ในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ การเรียนรู้แบบรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของโลกในอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ค่านิยม เศรษฐกิจ สังคม โดยเน้นกระบวนการพัฒนาคนมากขึ้น
3. เทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย มีแนวโน้มในการสนองความต้องการเป็นรายบุคคล และให้ความสำคัญต่อการนำไปใช้ในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
"ความมั่นใจ" ถือเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องเรียนและการทำงาน นอกจากจะส่งผลให้เป็นคนกล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับเรื่องต่างๆ อย่างมั่นใจแล้ว ยังทำให้บุคลิกภาพดีด้วย แต่สำหรับใครที่ยังรู้สึกขาดความมั่นใจ "เกร็ดความรู้" สัปดาห์นี้มีวิธีเพิ่มความมั่นใจมาฝากกัน

1. ยอมรับตนเอง เพราะทุกคนย่อมมีความแตกต่างกัน จึงควรภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น โดยอย่านำตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น

2. อย่าลังเลที่จะเรียนหรือทำสิ่งที่ชอบ เพราะสิ่งที่เราคิดว่าทำไม่ได้นั้น อาจเป็นกิจกรรมที่ช่วยดึงพรสวรรค์ที่ซ่อนในตัวเราออกมาก็ได้


3. คิดมีเหตุผล เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆ อย่าโทษตัวเองทุกเรื่อง และอย่าคิดว่าครั้งต่อ ๆ ไปก็จะผิดพลาดตลอด ควรใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะหลายคนมักประเมินมาตรฐานตนเองต่ำเกินไป จึงยิ่งบั่นทอนความมั่นใจให้ลดน้อยลง

4. เผชิญหน้ากับปัญหา โดยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอ หลังจากนั้นให้ใช้สติเพื่อการแก้ไขเพราะปัญหาทุกอย่างมีทางออก

5. รักษาสุขภาพกายและใจ ให้แจ่มใส ไม่หมกมุ่นอยู่กับข้อด้อยของตัวเอง เพราะข้อด้อยต่างๆ สามารถพัฒนาให้กลายเป็นข้อดีได้
6. บันทึกไดอารี่ความสำเร็จ ในเรื่องต่างๆ และเมื่อกลับมาอ่านจะช่วยให้เกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตได้ "ความมั่นใจ" นั้น แท้จริงแล้ว เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง แค่เริ่มต้นจากการคิดง่ายๆ สร้างกำลังใจให้ตัวเอง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจได้มากทีเดียว หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ปรับให้ "ความมั่นใจ" กลายเป็นลักษณะนิสัยของตัวเองในที่สุดa href="http://www.dolliecrave.com" target=_blank title="Saint Patrick's Day Comments"> Saint Patrick's Day Glitter Graphics from DollieCrave.com
Saint Patrick's Day Comments

กำลังใจ

กำลังใจที่ดีที่สุด..บางคนเฝ้ารอหากำลังใจจากคนรอบข้าง..แต่เมื่อคนรอบข้างไม่อยู่กำลังใจนั้นก็หมดไปก็ต้องกลับมาท้อแท้และไขว้คว้าหามันใหม่..ทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราลองสร้างกำลังใจขึ้นมาเองสิมันจะอยู่กับเรา..และไม่มีวันหมด..ถึงหมดก็สร้างใหม่สร้างใหม่หมดไป..เราก็สร้างใหม่ขึ้นมาเองอีกได้ไม่ต้องพึ่งคราย**กำลังใจที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากคนที่เรารักหรือเราต้องการแต่เป็นกำลังใจที่ได้มาจากเราสร้างมันขึ้นมาเอง**