วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

เทคโนโลยีการศึกษา....


เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา คือ กระบวนการที่ทำให้มนุษย์เป็นผู้เจริญทั้งสติปัญญาและร่างกายทำให้เกิดการพัฒนาตลอดชีวิต
พุทธปรัชญา ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการศึกษา 3 ขั้น คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยการเกิดปัญญานั้น ก็มาจากการมีสมาธิ การที่จะเกิดสมาธิได้ ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน ดังนั้น มนุษย์ควร มีศีล เมื่อมีศีล ก็เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิ ก็ย่อมเกิดปัญญา
การศึกษา คือการสร้างสมและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อการแก้ปัญหาและยังให้เกิดความเจริญ การศึกษามีความจำเป็นที่ต่อเนื่อง และต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการศึกษาอยู่เสมอ การศึกษามีความหมายกว้างขวางไกลและลึกกว่าการเรียนหนังสือ และการไปโรงเรียน การศึกษาก่อให้เกิดความเจริญทางพุทธิปัญญา จิตใจ สังคม และพลานามัย การศึกษามิใช่การเรียนรู้วิชา แต่เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ความคิด นอกจากนี้การศึกษาเป็นการโน้มนำให้บุคคลเกิดความประจักษ์ใจ และพัฒนาความสามารถของตนให้รู้ว่าตนทำอะไรได้ มากกว่าการฝึกฝนเฉพาะอย่าง (เอกวิทย์ ณ ถลาง)
การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Technology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ
Tech = Art ในภาษาอังกฤษ Logos = A study of
ดังนั้น คำว่า เทคโนโลยี จึงหมายถึง A study of art ซึ่งได้มีผู้แปลความหมาย สรุป ได้ว่าเทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำไปใช้ในสาขาต่าง ๆ กัน และเรียกชื่อไปตามสาขาที่ใช้ เช่น
- เทคโนโลยีการเกษตร : การคิดค้นวิธีการเครื่องมือ ปัจจัยในการผลิต ทางการเกษตร
- เทคโนโลยีการคมนาคมขนส่ง : การคิดค้นเกี่ยวกับยานพาหนะ การเดินทาง การขนส่ง
- เทคโนโลยีการแพทย์ : การคิดค้นการตรวจรักษาโรค การผลิตยา และเครื่องมือทางการแพทย์
- เทคโนโลยีชีวิตประจำวัน : การประดิษฐ์เสื้อผ้า เครื่องใช้ในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
- เทคโนโลยีการสงคราม : อาวุธนิวเคลียร์
- เทคโนโลยีการสื่อสาร : การเก็บรวบรวมการค้นหา การส่งข้อมูลทั้ง ทางโทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ คอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีการศึกษา : วิธีการให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการวิธีการให้ การศึกษาสื่อการศึกษา และครุภัณฑ์ทางการ ศึกษา

สรุปเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา ก็คือ ศาสตร์ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา การพัฒนา และการประยุกต์วัสดุ เครื่องมือ วิธีการ เพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยี เป็นวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและทางปฏิบัติ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เฉพาะทางเช่นการแพทย์ การกีฬา การสงคราม การศึกษา เป็นต้น
1. เทคโนโลยีการศึกษา เป็นกระบวนการที่พัฒนาระบบ และวิธีการตลอดจนการนำเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้ในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ การเรียนรู้แบบรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของโลกในอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ค่านิยม เศรษฐกิจ สังคม โดยเน้นกระบวนการพัฒนาคนมากขึ้น
3. เทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย มีแนวโน้มในการสนองความต้องการเป็นรายบุคคล และให้ความสำคัญต่อการนำไปใช้ในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ไม่มีความคิดเห็น:

"ความมั่นใจ" ถือเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องเรียนและการทำงาน นอกจากจะส่งผลให้เป็นคนกล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับเรื่องต่างๆ อย่างมั่นใจแล้ว ยังทำให้บุคลิกภาพดีด้วย แต่สำหรับใครที่ยังรู้สึกขาดความมั่นใจ "เกร็ดความรู้" สัปดาห์นี้มีวิธีเพิ่มความมั่นใจมาฝากกัน

1. ยอมรับตนเอง เพราะทุกคนย่อมมีความแตกต่างกัน จึงควรภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น โดยอย่านำตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น

2. อย่าลังเลที่จะเรียนหรือทำสิ่งที่ชอบ เพราะสิ่งที่เราคิดว่าทำไม่ได้นั้น อาจเป็นกิจกรรมที่ช่วยดึงพรสวรรค์ที่ซ่อนในตัวเราออกมาก็ได้


3. คิดมีเหตุผล เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆ อย่าโทษตัวเองทุกเรื่อง และอย่าคิดว่าครั้งต่อ ๆ ไปก็จะผิดพลาดตลอด ควรใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะหลายคนมักประเมินมาตรฐานตนเองต่ำเกินไป จึงยิ่งบั่นทอนความมั่นใจให้ลดน้อยลง

4. เผชิญหน้ากับปัญหา โดยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอ หลังจากนั้นให้ใช้สติเพื่อการแก้ไขเพราะปัญหาทุกอย่างมีทางออก

5. รักษาสุขภาพกายและใจ ให้แจ่มใส ไม่หมกมุ่นอยู่กับข้อด้อยของตัวเอง เพราะข้อด้อยต่างๆ สามารถพัฒนาให้กลายเป็นข้อดีได้
6. บันทึกไดอารี่ความสำเร็จ ในเรื่องต่างๆ และเมื่อกลับมาอ่านจะช่วยให้เกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตได้ "ความมั่นใจ" นั้น แท้จริงแล้ว เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง แค่เริ่มต้นจากการคิดง่ายๆ สร้างกำลังใจให้ตัวเอง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจได้มากทีเดียว หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ปรับให้ "ความมั่นใจ" กลายเป็นลักษณะนิสัยของตัวเองในที่สุดa href="http://www.dolliecrave.com" target=_blank title="Saint Patrick's Day Comments"> Saint Patrick's Day Glitter Graphics from DollieCrave.com
Saint Patrick's Day Comments

กำลังใจ

กำลังใจที่ดีที่สุด..บางคนเฝ้ารอหากำลังใจจากคนรอบข้าง..แต่เมื่อคนรอบข้างไม่อยู่กำลังใจนั้นก็หมดไปก็ต้องกลับมาท้อแท้และไขว้คว้าหามันใหม่..ทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราลองสร้างกำลังใจขึ้นมาเองสิมันจะอยู่กับเรา..และไม่มีวันหมด..ถึงหมดก็สร้างใหม่สร้างใหม่หมดไป..เราก็สร้างใหม่ขึ้นมาเองอีกได้ไม่ต้องพึ่งคราย**กำลังใจที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากคนที่เรารักหรือเราต้องการแต่เป็นกำลังใจที่ได้มาจากเราสร้างมันขึ้นมาเอง**